BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết đại hội Cổ Đông

Được đăng: 01-06-2020 16:47   Chuyên mục: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết đại hội cổ đông  thường niên năm 2020 (File đính kèm)

Nghị quyết đại hội cổ đông  thường niên năm 2019 (File đính kèm)

Nghị quyết đại hội cổ đông  thường niên năm 2018 (File đính kèm)

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com