BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết đại hội Cổ Đông

Được đăng: 10-01-2020 11:26   Chuyên mục: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết đại hội cổ đông  thường niên năm 2019 ( File đính kèm)

Nghị quyết đại hội cổ đông  thường niên năm 2018 ( File đính kèm)

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com