Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

Được đăng: 22-03-2018 10:07   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

                                             THÔNG BÁO

    TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  NĂM 2018 

         CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

            Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần SEATECCO xin thông báo đến toàn bộ Quý cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông  thường niên năm 2018 như sau

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 31 / 03 /2018

- Địa điểm: Hội trường Công ty SEATECCO, 174 Trưng Nữ Vương, TP. Đà nẵng.

- Ngày bắt đầu đăng ký dự Đại hội: 28 / 03 /2018

(Liên hệ Ông Nguyễn Phan Anh Khoa – Tel : 0983.080.672)

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

+ Báo cáo kết quả bán cổ phần giai đoạn 1 năm 2017

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

+ Thảo luận các vấn đề tại Đại hội.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội năm 2018 

Các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông vui lòng xem các file đính kèm :

Danh sách chốt cổ đông mời dự Đại hội  ( File đính kèm)

+ Qui chế làm việc tại Đại hội ( File đính kèm)

+ Báo cáo của HĐQT năm 2018  ( File đính kèm)

+ Báo cáo của BKS năm 2018 ( File đính kèm)

+ Báo báo  của Ban Giám đốc ( File đính kèm)

+ Báo cáo kết quả phát hành cổ phần đợt 1 năm 2017 ( File đính kèm)

+ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ( File đính kèm)

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội ( File đính kèm )

(Thư mời tham dự  và chương trình Đại hội đã được gởi đến toàn bộ Quý cổ đông bằng đường bưu điện )

Ngoài các tài liệu nêu trên,cổ đông nào cần cung cấp thêm tài liệu phục vụ đại hội vui lòng liên hệ ông Tán Hoàng Sinh- Tel 0913 497341 .

                                                         HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com