THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 24-11-2020

Được đăng: 20-11-2020 16:57   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2020

            Kính gửiQuý Cổ đông Công ty cổ phần SEATECCO

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần SEATECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/11/2020. 

- Thời gian: 09 giờ 00 ngày 24/11/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần SEATECCO - 174 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng.
- Ngày bắt đầu đăng ký dự Đại hội : 20/11/2020

(Đăng ký tại Ông: Nguyễn Phan Anh Khoa – Ban kiểm tra tư cách Đại biểu)

- Nội dung Đại hội:

Xin ý kiến Cổ đồng về việc:

+ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;

+ Tăng vốn điều lệ công ty;

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty  cổ phần SEATECCO.

  • Tài liệu phục vụ Đại hội :  (Vui lòng xem các File đính kèm)

+ Tờ trình “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; tăng Vốn Điều lệ và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của công ty cổ phần SEATECCO” - (File đính kèm)

+ Nghị quyết số 02/2020 của HĐQT - (File đính kèm)

+ Danh sách cổ đông Công ty (chốt tại thời điểm 17h00 ngày 06/11/2020) - (File đính kèm)

+ Nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường - (File đính kèm)

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - (File đính kèm)

           Lưu ý: Cổ đông không dự Đại hội vui lòng gửi giấy ủy quyền theo mẫu (File đính kèm) về cho Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu trước 17h ngày 23/11/2020.

Trân trọng ! 

                                                                                              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Thông báo về việc tạm dừng phát hành cổ phần năm 2020

Được đăng: 20-10-2020 16:29   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

"về việc tạm dừng phát hành cổ phần năm 2020"

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Seatecco

   Vừa qua, Hội đồng Quản trị công ty cổ phần SEATECCO ĐQT đã tiến hành triển khai việc đăng ký mua cổ phần đến toàn bộ Cổ đông công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần SEATECCO năm 2020, tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2020.

          Theo kết quả đăng ký mua cổ phần của cổ đông công ty tính đến 31 tháng 07 năm 2020 : Tổng số cổ đông làm các thủ tục đăng ký mua cổ phần theo qui định không đạt đến 50% tổng số cổ phần toàn Công ty. Theo nội dung điều 4 của nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất tạm thời dừng việc phát hành cổ phần đợt 2 năm 2020 mà nghị quyết đại hội 2020 đã thông qua. Hội đồng Quản trị sẽ xây dựng lại kế hoạch bán cổ phần và trình đại hội Cổ đông quyết định tại đại hội Cổ đông gần nhất.

          Vậy, Hội đồng quản trị công ty thông báo đến toàn thể Cổ đông công ty được biết kế hoạch thay đổi trên và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Cổ đông công ty.

Trân trọng !

                                                                                                               TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                                              (đã ký)

Tải về bản cứng: Tại đây.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Được đăng: 06-05-2020 08:48   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

                           THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

          

          Hội đồng quản trị công ty Cổ phần SEATECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể như sau : 

    - Thời gian  :  08 giờ 00 ngày 15/05/2020

    - Địa điểm   :  Hội trường Công ty cổ phần SEATECCO – số 174 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.

    - Nội dung Đại hội:

         + Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;

         + Kế hoạch SXKD năm 2020 ;

         + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 ;

         + Tờ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 02 ;

         + Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

Tài liệu phục vụ Đại hội

          + Danh sách Cổ đông mời dự đại hội ( File đính kèm );

          + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 ( File đính kèm ) ;

          + Báo cáo của Hội đồng quản trị ( File đính kèm );

          + Báo cáo của Ban kiểm soát ( File đính kèm );

          + Báo cáo của Ban điều hành ( File đính kèm );

          + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 ( File đính kèm );

          + Tờ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 02 ( File đính kèm );

          + Dự thảo nghị quyết Đại hội ( File đính kèm );

Cổ đông vui lòng xem nội dung các tài liệu trong các file đính kèm. Trong trường hợp Cổ đông công ty muốn cung cấp các tài liệu nêu trên,vui lòng liên hệ Văn thư công ty để được cung cấp .

           Trân trọng !
 

      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com