THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

Được đăng: 09-04-2021 11:25   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

                           THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

          

          Hội đồng quản trị công ty Cổ phần SEATECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể như sau : 

    - Thời gian  :  08 giờ 00 ngày 15/04/2021

    - Địa điểm   :  Hội trường Công ty cổ phần SEATECCO – số 174 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.

    - Nội dung Đại hội:

         + Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;

         + Kế hoạch SXKD năm 2021;

         + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;

          + Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

         + Tờ trình " Thông qua các vấn đề nghị quyết Đại hội cổ đông 2020"

         + Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

Tài liệu phục vụ Đại hội 

          + Chương trình Đại hội ( File đính kèm );

          + Danh sách Cổ đông mời dự đại hội ( File đính kèm );

          + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 ( File đính kèm );

          + Quy chế bầu cử HĐQT và BKS  nhiệm kỳ 2021-2026 ( File đính kèm);

          + Báo cáo của Hội đồng quản trị ( File đính kèm );

          + Báo cáo của Ban kiểm soát ( File đính kèm );

          + Báo cáo của Ban điều hành ( File đính kèm );

          + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 ( File đính kèm );

          + Tờ trình của HĐQT  ( File đính kèm );

          + Dự thảo nghị quyết Đại hội ( File đính kèm );

          + Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT- BKS (file đính kèm).

Cổ đông vui lòng xem nội dung các tài liệu trong các file đính kèm. Trong trường hợp Cổ đông công ty muốn cung cấp các tài liệu nêu trên, vui lòng liên hệ Văn thư công ty để được cung cấp .

           Trân trọng !
 

      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com